Logo

English PDF Version

Versie 2.0: 1-1-2023

1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon die de Opdracht voor de Werkzaamheden heeft verstrekt.
2. Onder Opdrachtnemer wordt verstaan Arunas Studio die de Opdracht voor de Werkzaamheden heeft aanvaard.
3. Onder Opdracht wordt verstaan het verzoek van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer om tegen betaling Werkzaamheden te verrichten.
4. Onder Werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte Opdrachten – maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
5. Onder Offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde Werkzaamheden en de begroting van de aan die Werkzaamheden verbonden kosten.
6. Onder Contactrapport wordt verstaan de schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever van een mondeling gesprek, tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die de te ondernemen acties, wijzigingen, bestellingen en/of vergelijkbare belangrijke gesprek uitkomsten weergeeft.
7. Onder Informatiedrager wordt verstaan transportmogelijkheden van digitale informatie, waaronder, maar niet uitsluitend, internet (wetransfer, google drive, onedrive), CD-rom’s en harde schijven.
8. Een revisie bestaat uit verschillende kleinere aanpassingen (of een grote aanpassing) die tot aanpassingen op macroniveau zullen leiden. Er wordt schriftelijk duidelijk gemaakt door de Opdrachtnemer wanneer een revisie zal plaatsvinden.
9. Onder ‘muziek’ of ‘compositie’ wordt verstaan een kunstvorm die gebruikmaakt van klanken, geschikt in een bepaalde tijdsduur gebruikmakend van de elementen toonhoogte, ritme, geluidssterkte (muzikale dynamiek), klankkleur en textuur (monofonie, polyfonie e.d.), maar ook stilte.
10. Onder ‘sounddesign’ wordt verstaan de creatie van alle niet-gecomponeerde geluidselementen in een film, voorstelling, muziekopvoering of opname, computerspel of elk ander multimedia project.
11. Onder ‘implementatie’ wordt verstaan het procesmatige en/of planmatige invoeren van geluidselementen in computerspel, geluidsinstallatie of elk ander interactief media project.
12. Onder ‘mixen’ wordt verstaan het op niveau en in balans brengen van geluidsopnames.
13. Onder ‘masteren’ wordt verstaan het afwerken van een (geluids)mix naar een constante totaalklank die voldoet aan de marktnormen.

Een werkdag is een draaidag of een niet-draaidag. Een werkdag zou omwille van het welzijn en de veiligheid van crew nooit langer mogen duren dan 14 uur.

1. Draaidag
Een draaidag is 10 uur uit en thuis inclusief minimaal 30 minuten zittende lunch, min ontbijt en wraphap. In enkele gevallen kan dit ook 12 uur uit en thuis omvatten, dit wordt expliciet geoffreerd.
Voorbereidingstijd zoals het inpakken en inladen van spullen worden meegerekend als werktijd.

2. Niet-draaidag
Een niet-draaidag is een werkdag ten bate van de productie buiten de draaidagen om. Voor een niet-draaidag gelden dezelfde voorwaarden als voor een draaidag.

3. Zesde dag en zevende dag
Een 6e en/of 7e werkdag na 5 voorafgaande aaneengesloten werkdagen wordt afgeraden. Een 6e of 7e werkdag kan uitsluitend worden ingepland na instemming vooraf van crewlid.
a. Voor een 6e dag wordt een tarief van 150% van de dagprijs gehanteerd.
b. Voor een 7e dag wordt een tarief van 200% van de dagprijs gehanteerd.

4. Running lunch
Running lunch is een draaidag van 8 uur. De lunch wordt genuttigd uit de hand tijdens het werk. De producent informeert een crewlid tijdig over running lunch draaidagen.

5. French hours
French hours is een draaidag van 8 uur. De lunch wordt vooraf genuttigd. De producent informeert een crewlid tijdig over French hours draaidagen.

6. Halve dag
Halve dagen worden niet gehanteerd door Opdrachtnemer.

1. Crewcall
De algemene aanvangstijd van het werk op de set.

2. Pre-call
Een vroegere aanvangstijd dan de crewcall voor een individueel crewlid of departement.

3. Breakfastcall
Ontbijtcall is het tijdstip waarop een, door de producent aangeboden, ontbijt beschikbaar is. Ontbijt vindt plaats in eigen tijd.

Al het werk dat langer duurt dan zoals gedefinieerd onder de werkdag, wordt beschouwd als overwerk en belast met een toeslag. Overuren worden per dag berekend en kunnen niet worden gecompenseerd op andere dagen.

1. Standaard overuren
Overurentoeslagen worden middels onderstaande percentages van het uurtarief berekend:
a. 150% voor het 1e t/m 4e overuur (11e t/m 14e uur)*
b. 200% voor het 5e en 6e overuur (15e en 16e uur)
c. 300% voor het 7e overuur (17e uur) en verder
*In het geval van 12 uur uit en thuis gaat het hier om het 13e t/m 14e uur.

2. Overuren Running Lunch & French Hours
Overurentoeslagen worden middels onderstaande percentages van het standaard uurtarief (1/10 deel van de dagprijs) berekend:
a. 150% voor het 1e t/m 4e overuur (9e t/m 12e uur)*
b. 200% voor het 5e en 6e overuur (13e en 14e uur)
c. 300% voor het 7e overuur (15e uur) en verder
*In het geval van 12 uur uit en thuis gaat het hier om het 11e t/m 12e uur.

3. Overuren en het nachttarief
Overurentoeslagen worden middels de onder 3.1 en 3.2 genoemde percentages over het
nachtuurtarief berekend. Dus over 150% van het standaard uurtarief, met een maximum van 300%.

4. Overuren en het zondagtarief
Overurentoeslagen worden middels de onder 3.1 en 3.2 genoemde percentages over het standaard uurtarief berekend.

1. Nachttarief
Reistijd en werktijd tussen 22:00 en 06:00 wordt beschouwd als nachtwerk. Tijdens deze uren geldt het nachttarief. De producent/Opdrachtgever dient minimaal 72 uur voor aanvang van de werkdag het nachtwerk aan te kondigen.
Het nachttarief geldt alleen voor de enkele werkdag die geheel of gedeeltelijk in de nacht plaatsvindt.
Indien er sprake is van meerdere aaneengesloten dagen met nachtwerk dan geldt de uitslaapdag regeling.
a. Het nachttarief bedraagt 150% van het uurtarief voor reis- en draaiuren tussen 22:00 en
06:00.
b. In het geval dat de dienst voor 02:00 is begonnen en om 06:00 nog niet is afgerond, blijft het nachttarief gelden tot het einde van de werkdag.

2. Uitslaapdag
Een aaneengesloten periode van nachtwerk ontstaat wanneer twee of meer aansluitende draaidagen
eindigen na 02:00. Wanneer er sprake is van een uitslaapdag vervalt het nachttarief zoals vermeld
onder 4.1 Een uitslaapdag is de vergoeding voor de dag na een aaneengesloten periode van nachtwerk, die vanwege het nachtwerk, niet als reguliere werkdag kan worden ingevuld.
a. De vergoeding voor de uitslaapdag bedraagt 100% van de dagprijs.

1. Turnaround
Turnaround is de rusttijd van minimaal 10 uur tussen de aankomst standplaats (zoals benoemd onder 8.1), facilitair bedrijf of hotel én het vertrek de volgende dag van standplaats, facilitair bedrijf of hotel voor dezelfde productie.
a. Elk uur minder dan 10 uur rusttijd wordt tegen 150% van de uurprijs in rekening gebracht.
b. Turnaround-toeslaguren staan dus los van de gewerkte uren tijdens de dag ervoor en erna.

2. Weekend Turnaround
Weekend Turnaround is de weekendrust van minimaal 58 uur (48 uur + 10 uur turnaround) tussen de
aankomst thuis of hotel na elke 5e werkdag én het vertrek voor de eerstvolgende werkdag voor
dezelfde productie. Wanneer 2 vrije dagen worden verdeeld over een week, dan moet elke vrije dag
minimaal 34 uur bedragen (24 uur + 10 uur Turnaround).
a. Elk uur minder dan 58 uur weekendrust wordt tegen 150% van de uurprijs in rekening
gebracht.
b. Weekend Turnaround-toeslaguren staan los van de gewerkte uren tijdens de dag ervoor en
erna.
c. Wanneer de Weekend Turnaround minder dan 48 uur blijkt, dan wordt de dag waarop het
werk plaatsvindt, een 6e dag of zelfs een 7e dag.

Op zondag en officiële feestdagen, zoals vermeld op de website van de Rijksoverheid, geldt een toeslag.

Het zondagtarief dat wordt gehanteerd bedraagt 150% van de reguliere dagprijs.

1. Ontbijt
Ontbijtcall is het tijdstip waarop een, door de producent aangeboden, ontbijt beschikbaar is. Ontbijt vindt plaats in eigen tijd.

2. Lunch
De lunchbreak duurt minimaal 30 minuten waarin het crewlid zittend kan lunchen. De warme lunch wordt door de producent aangeboden. De lunch start onder normale omstandigheden 5 uur na crewcall. Crew geeft de ruimte om een slate te kunnen afmaken.
a. In het geval dat er geen lunch aanwezig is kan Opdrachtnemer zelf lunch halen op kosten van Opdrachtgever.

3. Second meal
Wanneer een draaidag, gepland of onvoorzien, langer duurt dan 12 uur, dan dient de producent een second meal aan te bieden. Dit is een warme snack die ter hand wordt genomen tijdens het werk.
Tussen lunch en second meal zit nooit meer dan 5 uur.

4. Wraphap
Wraphap is de door de producent aangeboden kleine versnapering na de wrap. Wraphap vindt plaats in eigentijd.

1. Standplaats
Producent en crewlid stellen vooraf vast wat de standplaats is voor de productie. Indien de
standplaats niet wordt vastgesteld, dan is kantoor van Opdrachtnemer de standplaats.

2. Uit en thuis
De reis-, pak- en werktijd tussen vertrek van- en aankomst bij: standplaats, facilitair bedrijf of hotel

3. Reisdag
Een reisdag is een dag waarop een crewlid zich verplaatst; van, naar of tussen hotels (of andere onderkomens) ten behoeve van de productie. Reisdagen worden belast als een normale werkdag.

4. Hotel
Door producent aangeboden overnachtingen in niet-gedeelde kamer in hotel, appartement of ander geschikt onderkomen nabij de draailocatie wanneer de voortgang van de productie daar om vraagt.

5. Per diem / sejour
Per diem of sejour is de vergoeding voor het levensonderhoud wanneer crewlid voor de productie dient te overnachten elders dan thuis.
a. Voor werkdagen inclusief lunch bedraagt de vergoeding: € 30,- per dag.
b. Voor reisdagen en vrije dagen bedraagt de vergoeding: € 60,- per dag.
c. De onder a. en b. genoemde vergoedingen komen te vervallen wanneer de producent deze kosten op zich neemt.

1. Optie
De intentie van een Opdrachtgever om een crewlid en/of materiaal te boeken en de intentie van een crewlid om de door de Opdrachtgever voorgestelde periode, vrij te houden voor een productie.
a. Beide partijen informeren elkaar ten minste 72 uur van tevoren wanneer de optie wel of niet in een boeking omgezet kan worden. In het geval dat Opdrachtnemer audiovisuele techniek voor evenementen verzorgt gaat dit om 7 dagen van tevoren.
b. Een optie wordt maximaal 2 weken vastgehouden, tenzij anders opgegeven op de offerte of via een ander medium overeengekomen.
c. In bijzondere gevallen, denk hierbij bijvoorbeeld aan weersdagen, kan in overleg van de onder a. genoemde termijn worden afgeweken.

2. Boeking
De bevestiging dat Opdrachtgever gebruik gaat maken van de diensten en/of het materiaal van crewlid voor een vooraf afgesproken periode. Een boeking is een bindende afspraak en dus nadrukkelijk geen optie.

3. Annulering
Een annulering is het afzeggen van een boeking voor aanvang van de werkdag of werkdagen.
Afhankelijk van wanneer een annulering plaatsvindt, wordt voor losse werkdagen een percentage
van de dagprijs in rekening gebracht. In geval van geluidsopnames of bediening van apparatuur op locatie:
a. Binnen 5 dagen voor aanvang: 25% van de dagprijs.
b. Binnen 72 uur voor aanvang: 25% van de dagprijs en apparatuurkosten.
c. Binnen 48 uur voor aanvang: 50% van de dagprijs en apparatuurkosten.
d. Binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de dagprijs en apparatuurkosten.

In het geval dat Opdrachtnemer audiovisuele techniek voor evenementen verzorgt:
a. Binnen 7 dagen voor aanvang: 30% van de offerte.
b. Tussen 7 dagen en 24 uur voor aanvang: 50% van de offerte.
c. Binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de offerte.

In geval van annulering zullen te allen tijde de door Opdrachtnemer gemaakte voorbereidingskosten door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden vergoed.
Annulering van een Opdracht door Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien zulks schriftelijk en vóór het begin van de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer is geschied.
Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren bij zodanige wijzigingen van omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van Opdrachtnemer kan worden verlangd of nakoming strafrechtelijke en andere juridische risico’s met zich mee zou brengen. Opdrachtgever is in een dergelijk geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

In het geval van overmacht kan, in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en naar alle redelijkheid en billijkheid, worden afgeweken van het onder 1 tot en met 9 gestelde.

1. Een aanvraag van een offerte van de Opdrachtgever is vrijblijvend.

2. De Opdrachtnemer kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden als de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat er een vergissing of verschrijving in de offerte/aanbiedingen is vastgesteld.

3. Eventuele kortingen kunnen niet van toepassing verklaard worden en met terugwerkende kracht worden belast wanneer de voorwaarden voor de korting zoals omschreven op de offerte niet worden nagekomen door Opdrachtgever.

4. Offertes dienen binnen de opgegeven termijn geaccepteerd te worden. Na het verlopen van de offerte datum kan er redelijkerwijs niet vanuit worden gegaan dat de optie langer in de agenda blijft staan en dat alle apparatuur en personeel nog beschikbaar is.

1. Deze voorwaarden gelden voor alle Offertes, overeenkomsten en leveringen van de Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard.

2. De voorwaarden van Opdrachtgever worden als niet van toepassing verklaard.

3. Eventuele afwijkingen van de algemene voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd en zijn slechts van kracht nadat ondertekening daarvan door Opdrachtgever en Opdrachtnemer heeft plaatsgevonden.

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele bijkomende kosten.

2. Opdrachtnemer mag verhogingen van de prijs en (meer)kosten, die ontstaan door op verzoek van de Opdrachtgever verrichte aanvullingen, aanpassingen of wijzigingen van de overeenkomst, doorberekenen aan de Opdrachtgever.

3. Eventuele projectnummers die Opdrachtgever wenst te zien op de factuur moeten vóór de werkdag worden aangeleverd. In het geval dat dit nummer ontbreekt wordt de factuur zonder projectnummer verstuurd.

4. De Opdrachtnemer is gerechtigd om prijswijzigingen aan de Opdrachtgever door te berekenen die onder andere samenhangen met prijsverhogingen van grondstoffen, alsmede verhogingen van rechten, reiskosten, lasten, heffingen, belastingen of door wisselkoersen, nadat de Offerte is gedaan en/of met de Opdracht is gestart.

5. Alle betalingen dienen voldaan te worden op een aangewezen rekening van de Opdrachtnemer.

6. De Opdrachtnemer levert bij de eindleveringen muziek, opnames en sounddesign in het standaard formaat van .WAV of .WAV (poly), tenzij anders overeengekomen.

1. Een Opdracht wordt geacht aanvaard te zijn door de Opdrachtnemer nadat de Opdrachtgever schriftelijk (via welk medium dan ook) heeft bevestigd of de desbetreffende offerte heeft ondertekend en de eventuele aanbetaling heeft voldaan.

2. De Opdrachtgever is door acceptatie van de offerte gebonden aan de Opdracht.

3. Het aantal revisies wordt vastgesteld in de offerte of opdrachtovereenkomst.

4. Wijzigingen in de Opdracht nadat deze is verstrekt, buiten de revisies om, dienen door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk, aan de Opdrachtnemer te worden medegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan komt het risico op misverstanden voor rekening van de Opdrachtgever.

5. De wijzigingen in de Opdracht zijn van kracht na de aanvaarding van de Opdrachtnemer.

6. De eventuele meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de Opdracht komen ten laste van de Opdrachtgever.

7. Wijzigingen in de Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de afgesproken levertijd overschreden wordt. De Opdrachtnemer is hiervoor niet aansprakelijk.

8. Bestanden of werk dat voortvloeit uit de Werkzaamheden voor Opdrachtgever worden maximaal 30 dagen na factuurdatum bewaard. Na 30 dagen kan er redelijkerwijs niet meer verwacht worden van Opdrachtnemer dat dit nog bij Opdrachtnemer opgeslagen is.
a. Tegen een meerprijs kunnen er bestanden langer opgeslagen worden.

Indien noodzakelijk bevonden door de Opdrachtnemer voor het uitvoeren van de Opdracht, is de Opdrachtnemer gerechtigd derden in te schakelen en de kosten in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.

1. Betaling dient binnen dertig dagen na factuurdatum voldaan te worden.

2. De Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering.

3. De Opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling en kan daarvoor een geaccordeerde bankgarantie van de Opdrachtgever opvragen.

4. Indien de Opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de Opdrachtnemer voldoet, is de Opdrachtgever – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – van rijkswege in gebreke en wordt vanaf de vervaldag (30 dagen na de originele factuurdatum) per maand of gedeelte daarvan rente in rekening gebracht ter hoogte van 2% van het gehele factuurbedrag tot aan de dag der algehele voldoening.

5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

6. In het geval dat Opdrachtgever wenst dat Opdrachtnemer factureert aan een derde partij, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het dragen van zorg over het betalingsproces en een tijdige betaling. Opdrachtgever stelt ook de derde partij in kennis over de algemene voorwaarden die van toepassing zijn.
a. Wanneer derde partij in gebreke blijft wordt de rente en eventuele boetes van de factuur óók belast aan Opdrachtgever.

1. De Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de Opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.

2. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

3. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichtte Werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de Opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de Opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst.

1. In het geval dat microfoons onder kleding verstopt moeten worden t.b.v. een productie dan is Opdrachtgever bewust van het feit dat de kwaliteit van de opnames volledig afhankelijk is van de kleding waarmee gewerkt moet worden. Opdrachtnemer kan enkel zijn best doen om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden maar kan geen kwaliteitsbehoud garanderen en is niet aansprakelijk voor schade die wordt opgelopen door onbruikbare opnames.

2. Opdrachtgever neemt het volledige risico van gebruik van apparatuur ten behoeven van de Opdracht, op zich, ongeacht door welke gebeurtenis, handeling of nalaten door wie dan ook enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in het geval van overmacht. Opdrachtgever is verplicht alle schade aan het in gebruik genomen apparatuur te vergoeden op basis van de nieuwwaarde.

1. De aansprakelijkheid voor Werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever, die de Opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de Opdrachtnemer effectief vrijwaart. De Opdrachtnemer zal al hetgeen doen, respectievelijk de Opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

2. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien de Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden de Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

3. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. De Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De aansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer dekt het gebruik van apparatuur in bruikleen niet. De Opdrachtgever is hiervan bewust wanneer van de Opdrachtnemer verzocht wordt om te werken met het eigendom dat niet in bezit is van Opdrachtnemer.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.

1. Het auteursrecht blijft behouden aan de Opdrachtnemer, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.
a. Intellectueel eigendom kan enkel schriftelijk en tegen betaling worden opgekocht.

2. Wanneer Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geen document overhandigt binnen de factuurdatum met expliciete gebruiksvoorwaarden van het aangeleverde werk, betekent dit de Opdrachtgever een niet-exclusieve en voor onbepaalde tijd gebruikerslicentie heeft ontvangen. Aangeleverd werk is dan vrij te gebruiken voor het project waarvoor Opdrachtnemer is ingeschakeld.
a. Opdrachtgever ontvangt enkel een gebruikslicentie en wordt geen eigendomsrechten verleent. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in Opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik.
b. Het doorverkopen van communicatie-uitingen door de Opdrachtgever aan derden is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met de Opdrachtnemer.
c. Niet-exclusief betekent dat het werk gemaakt door Opdrachtnemer ook in andere producties van Opdrachtnemer gebruikt mag worden.

3. Door het geven van een Opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de Opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij de Opdrachtnemer van de aanspraken van derden c.q. voor directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

4. De Opdrachtnemer is gerechtigd het in Opdracht vervaardigde te signeren zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever.

5. Opdrachtnemer heeft voor eigen promotionele doeleinden het recht het eindproduct ontwikkeld door Opdrachtgever te presenteren als portfoliomateriaal en van door Opdrachtnemer ontwikkelde en ontworpen communicatie-uitingen foto’s, video’s of andere visuele beelden te maken en deze te vermenigvuldigen en openbaar te maken. Wanneer Opdrachtgever expliciet vraagt om het eindproduct of communicatie-uitingen niet openbaar te maken wordt dit gehonoreerd door Opdrachtnemer.

6. Onrechtmatig gebruik van beeld, geluid en/of tekstmateriaal door de opdrachtnemer zal leiden tot opeisende dwangsom van 250,- (tweehonderdvijftig) euro per dag, per afbeelding, beeldmateriaal, geluidsfragment of tekstdeel met terugwerkende kracht tot aan de datum dat redelijkerwijs kan worden vermoed dat daarop het gebruik is gestart.

7. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer van aansprakelijkheid op grond van het portretrecht.

1. In alle gevallen waarin de relatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer eindigt, zullen deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen blijven beheersen, voor zover dit ten behoeve van de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

1. Geen der partijen kan niet de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.

2. In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderneming van de Opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de Opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de opvolgende onderneming.

1. Reiskosten onder de 100,- (honderd) euro zullen worden doorbelast, hiervoor is geen voorafgaande toestemming door de Opdrachtgever vereist.
2. Reiskosten worden uitsluitend bepaald door middel van ‘9292ov.nl’ en/of 0,40 cent per gereden kilometer.

1. Partijen trachten de klachten eerst in overleg op te lossen voordat zij overgaan naar het volgende artikel van deze voorwaarden.
2. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke omschrijving van de klacht te bevallen, zodat de Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

en_GBEnglish